[Linux]NVM安裝與node版本管理

官方網站

安裝NVM

curl -sL https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.11/install.sh -o install_nvm.sh | bash

設置

export NVM_DIR="$HOME/.nvm" && (
  git clone https://github.com/creationix/nvm.git "$NVM_DIR"
  cd "$NVM_DIR"
  git checkout `git describe --abbrev=0 --tags --match "v[0-9]*" $(git rev-list --tags --max-count=1)`
) && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"

加入以下到~home/.bashrc 重新開機/登入可以自動運行

export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm

 

使用

node安裝

nvm install node #install lastest version
nvm install 10.0.0 #install version 10.0.0

第一個安裝版本為預設

list所有可用版本

nvm ls-remote

list所有己安裝版本

nvm list

切換版本

nvm use [version number]

更改預設版本

nvm alias default [version number]